Tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2018 trường THPT Vân Cốc

.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, trẻ em
admin