Quy chế sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử

Quy chế sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội dự thảo quy chế sử dụng sổ gọi tên ghi điểm điện tử. Các thầy cô xem trong tệp đính kèm và cho ý kiến đóng góp