Ngày hội văn hoá thể thao ngành GD&ĐT hà nội

Ngày hội văn hoá thể thao ngành GD&ĐT hà nội! 11/4/2018

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Vương Hiền, Quynh Anh và Bùi Nga, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Vương Hiền, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Vương Hiền, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Vương Hiền, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Huyền Hoàng, Toan Đoàn, Huong Tran và Vương Hiền, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và giày

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu, sân bóng rổ, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Huong Tran, Vương Hiền và Bùi Nga, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và giày

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Huyền Hoàng, Huong Tran, Bùi Nga và Vương Hiền, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Huong Tran, Vương Hiền và Huyền Hoàng, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Toan Đoàn, Huong Tran, Vương Hiền và Huyền Hoàng, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và giày

admin