Hoạt động thi giáo viên giỏi môn công nghệ tổ tự nhên 2

Một số hình ảnh trong hội thi GVG cấp thành phố của cô giáo Đoàn Thị Lưu- Tổ tự nhiên 2
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Đoàn Lưu-vc và Quynh Anh, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Đoàn Lưu-vc và Quynh Anh, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Đoàn Lưu-vc, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây, thực vật và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Dụng Đỗ, Đoàn Lưu-vc và Ha Hung, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Đoàn Lưu-vc và Nguyen Phuong Nhan, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

admin