Hình ảnh hoạt động kỷ niệm ngày 8/3/ 2018 THPT Vân Cốc

Hình ảnh hoạt động kỷ niệm ngày 8/3/ 2018 THPT Vân Cốc
admin
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, giày, trẻ em, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

..