Hình ảnh đại hội đại biểu đoàn trường THPT Vân Cốc

Hình ảnh đại hội đại biểu đoàn trường THPT Vân Cốc
Đại hội đại biểm đoàn trường THPT Vân cốc ngày 30/9/2015
Hình ảnh đại hội đại biểu đoàn trường THPT Vân Cốc


http://i.imgur.com/RWBEPQP.jpg