Cuộc thi bày mâm ngũ quả học sinh THPT Vân Cốc

Cuộc thi bày mâm ngũ quả học sinh THPT Vân Cốc
Không khí Tết đã đến trường THPT VÂN CỐC
Cuộc thi bày mâm ngũ quả của học sinh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: hoa và thực vật

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: hoa và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: hoa

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: hoa

Trong hình ảnh có thể có: bàn

Trong hình ảnh có thể có: bàn, thực vật và món ăn

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, thực vật và hoa

Trong hình ảnh có thể có: hoa

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và bàn